વિશાખાપટ્ટનમ માં લગ્નના સ્થળો

0

# 10-1-14/1, 60 Feet Road, Old Gajuwaka, Chaitanya Nagar, Visakhapatnam

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ, અગાશી

Waltair Main Rd, Near 7 Hills Hospital, Jagadamba Centre, Nehru Nagar, Ram Nagar, Visakhapatnam

Green Park Vizag is a hotel with a special atmosphere, with its energy and elegant world. Getting on the territory of the hotel, the first thing that catches your eye is the uniform style in which the whole infrastructure is maintained.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Beach Road, Rushikonda, Near Gitam University, Visakhapatnam

Sai Priya Beach Resorts is a glorious place for leisure and celebrations. Here you will find comfortable rooms for rest and choose beautiful banquet hall or gorgeous marriage lawn for perfect wedding ceremony on the banks of the ocean.

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

D.No: 47-7-16/2, Plot No: 53C & 60C, Near Diamond Park, Sankara Matam Rd, Dondaparthy, Railway New Colony,, Visakhapatnam

Diamond's Pearl is a wedding hotel, where you will find 2 magnificent banquet halls with a designer thoughtful interior. You will see a minimalist style with perfectly matched accessories and fall in love with this place!

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

55-15-8, HB Colony Rd,Last Bus Stop, H B Colony, Visakhapatnam

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Ram Nagar Road, Opposite G.V.M.C, Asilmetta Junction, Ram Nagar, Visakhapatnam

Royal Fort Hotel is a budget hotel located in the tourist centre of the city. There are excellent variants of classical banquet halls for small, but wonderful wedding functions.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

30-15-163, Main Rd, Prakasharao Peta, Daba Gardens, Ram Nagar, Visakhapatnam

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, South Indian, North Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Bhanu Street, Daba Garden Rd, Daba Gardens, Ram Nagar, Visakhapatnam

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 20 બતાવો