બેન્ક્વેટ હોલ

Palm Beach Hotel

વેજ પ્લેટ ₹ 550 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

3 હોલ્સ 60, 100, 350 લોકો

3 લૉન 300, 800, 1000 લોકો

+91 89127 5 4026

Beside VUDA Park, Beach Road, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530023, India
+91 89127 54026
https://www.facebook.com/Palm-Beach-Hotel-and-Resort-1539609576308001/
http://palmbeachhotel.in/
sales@palmbeachhotel.in
બેન્ક્વેટ હોલ